ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Název ŠVP:   CVRČEK SADÁČEK POZNÁVÁ

Celým rokem nás bude provázet cvrček Sadáček, který je i školním maskotem.

DLOUHODOBÉ VZDĚLÁVACÍ CÍLE

1. Podporovat děti ve vnímání okolního světa a dění v tomto světě

Využívat přirozené životní situace a okolní prostředí k přirozenému učení zejména vlastním prožitkem dle možností MŠ.

Vést děti k touze poznávat svět kolem nás ve všech jeho podobách a naučit se využívat poznané v dalším učení a objevování.

Realizace: - přirozené prostředí ve třídě, prožitkové učení, vlastní zkušenost, nápodoba praktických činností, spontánní hra, formování vlastností – odvaha, zvídavost, vynalézavost apod.

- exkurse, návštěvy, sociální kontakty, využívání knih, obrazového materiálu, kvalitní didaktické pomůcky, interaktivní zařízení, pokusy a pozorování, zaznamenávání pozorovaného, rozhovory, vyprávění

- to vše prostřednictvím cvrčka Sadáčka

2. Vytvářet základy pro odpovědný postoj dítěte ke společenskému a přírodnímu prostředí.

Pěstovat v dětech odpovědnost za vlastní jednání.

Rozvíjet zdravý životní styl a úctu k životu ve všech jeho formách, klást základy k ekologickému chování.

Realizace:

- vlastní zkušenost a sebehodnocení, formování vlastností – pravdomluvnost, upřímnost, citlivost a ohleduplnost, přijímání neúspěchu a prohry

- zdravé stravování a pitný režim ve spolupráci se ŠJ, dostatečný pohyb, relaxace, prevence nemocem, formování lásky ke všemu živému na základě získaných poznatků a vlastní zkušenosti, třídění odpadu, ekologické chování

- ztotožňujeme se s kladnými vlastnostmi i chováním cvrčka Sadáčka a napodobujeme je, špatné vlastnosti komentujeme, hledáme východiska k nápravě i následky špatného chování a jednání

3. Podporovat rozvoj pohybových dovedností, cvičit děti v sebeobsluze, zlepšovat tělesnou zdatnost.

Podporovat zdravý vývoj s přiměřenou pohybovou aktivitou.

Rozvíjet schopnosti dětí v jejich přirozených pohybových aktivitách vzhledem k věku a potřebám dětí. Zaměřit se na získávání obratnosti a zdatnosti jak v přírodním terénu, tak ve vhodném pohybové aktivity umožňujícím prostředí.

Vhodnými relaxačními technikami pohybové aktivity dětí vyvažovat.

Realizace:

- zdravý pohyb ve třídě i venku, pěší výlety po okolí, cílené pohybové aktivity v hale Chemik, na veřejném sportovním areálu, předplavecký výcvik, škola v přírodě, Mateřinka Cup, školní olympiáda, lanové centrum, jízda na odrážedlech a kolech, pobyt na školní zahradě, dětská hřiště s prolézačkami v katastru města, pohyb na nářadí a s náčiním, s hudbou apod.

- jen zdravý a pohybově zdatný Sadáček může poznávat a zkoumat, učit se

4. Rozvíjet sociálně-kulturní postoje, návyky a dovednosti dětí, učit je přijímat společenské, morální a estetické hodnoty.

Seznamovat se společenskými, estetickými a morálními hodnotami zejména v přirozených situacích.

Vnímat a respektovat multikulturní společnost.

Umět se přizpůsobovat podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám.

Realizace:

- rozvoj vlastností jako kamarádství, obětavost, soucítění, pomoc druhému ve spontánních i námětových hrách dětí, společenské hry a navozené situace, preventivní programy, protiklady

- v rámci socializace dětí vést k toleranci a přirozenému soužití s dětmi odlišné národnosti nebo sociokulturního prostředí, hry na někoho, podpora spolupráce

- jako samozřejmost vnímat změny, v případě potřeby s podporou kamarádů nebo pedagoga prostřednictvím cvrčka Sadáčka

5. Cestou přirozené výchovy a vzdělávání rozvíjet poznávací procesy a funkce, intelekt a řeč a to se zaměřením na rozvoj smyslů.

Podporovat duševní pohodu dětí a využívat smyslové vnímání k přirozenému učení.

Vytvářet dostatek přirozených situací a námětů k učení, bádání a zkoumání.

Rozvíjet přirozenou zvídavost dítěte a touhu po poznávání a objevování, tvořivě využívat zahradu v přírodním stylu

Zaměřit se na zlepšení komunikativních schopností a dovedností při aktivním prožívání.

Ve všech oblastech rozvoje dítěte zodpovědně připravovat pro vstup do základní školy.

Využívat interaktivní prostředky k učení.

Realizace:

- smyslové hry, pozorování, společné poznávání a bádání, pokusy, vlastní aktivita

- logopedická prevence a péče, předmatematické a předčtenářské dovednosti, polytechnická vý-chova, ekologické činnosti

6. Vzdělávat a vychovávat děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Dle možností školy podporovat vzdělávání a věnovat maximální péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami

Nabízet pestrou škálu aktivit pro talentované děti.

Rozvíjet spolupráci s odborníky.

Realizace:

- diagnostika potřeb podpůrných opatření na základě pravidelného hodnocení dítěte, záznamy o vývoji dítěte, spolupráce s poradenskými zařízeními, úzká komunikace s rodinou, individuální péče, individualizace vzdělávání, poskytování PO dle doporučení ŠPZ, individuální vzdělávací plány, speciální motivace, kooperace pedagogů

- bohatá škála didaktických pomůcek a hraček, metod a prostředků práce, individuální přístup

7. Rozvíjet spolupráci s rodinou a dalšími institucemi.

Využívat MŠ jako poradenský servis pro rodiče.

Rozšiřovat účast rodičů na školních akcích.

Realizace:

- pravidelný kontakt s rodiči, osobní přehled učitelek o předškolním vzdělávání se samostudiem a další vzdělávání pedagoga

- zajímavé akce na půdě MŠ i mimo ni, dostatečná presentace

8. Ve spolupráci se zřizovatelem a dalšími partnery zkvalitňovat prostředí mateřské školy.

Vytvářet stále kvalitnější prostředí pro děti, estetické, podnětné, tvořivé a bezpečné, a to jak interier, tak exterier mateřské školy.

Dlouhodobě si udržet statut moderní, děti nestresující MŠ, která respektuje požadavky na výchovu a vzdělávání moderní společnosti.

Realizace:

- viz materiální zabezpečení školy a přehled školních a třídních akcí v průběhu školního roku

 

INTEGROVANÉ BLOKY A TÉMATA ŠVP

 

1. Sadáček na podzim - 1. Jak se Sadáček seznámil - kamarádský

                                   2. Jak Sadáček zabloudil – odvážný

                                   3. Jak Sadáček poznal, co je zdravé – zvídavý

                                   4. Jak Sadáček onemocněl - neposlušný

2. Sadáček v zimě         5. Kterak Sadáček poznal, jak je důležité, že ho má někdo rád - citlivý

                                   6. Jak Sadáček zapomněl nakrmit zvířátka - bezohledný

                                   7. Jak se Sadáček nechtěl učit - lenivý 

                                       - děti v povinném předškolním vzdělávání

                                   8. Jak se Sadáčkovi rozbily housličky - neopatrný

3. Sadáček na jaře        9. Jak Sadáček nevěděl, co zasít - pracovitý

                                 10. Jak Sadáček neuměl přejít silnici – ulhaný

                                 11. Jak Sadáček popletl zvířátka a pohádky - popletený

4. Sadáček v létě        12. Jak Sadáček nevěděl, co ho ve světě čeká - nezkušený