ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Název ŠVP:   CVRČEK SADÁČEK POZNÁVÁ

Celým rokem nás bude provázet cvrček Sadáček, který je i školním maskotem.

DLOUHODOBÉ VZDĚLÁVACÍ CÍLE

1. Podporovat děti ve vnímání okolního světa a dění v tomto světě

Využívat přirozené životní situace a okolní prostředí k přirozenému učení zejména vlastním prožitkem dle možností MŠ.

Vést děti k touze poznávat svět kolem nás ve všech jeho podobách a naučit se využívat poznané v dalším učení a objevování.

Realizace: - přirozené prostředí ve třídě, prožitkové učení, vlastní zkušenost, nápodoba praktických činností, spontánní hra, formování vlastností – odvaha, zvídavost, vynalézavost apod.

- exkurse, návštěvy, sociální kontakty, využívání knih, obrazového materiálu, kvalitní didaktické pomůcky, interaktivní zařízení, pokusy a pozorování, zaznamenávání pozorovaného, rozhovory, vyprávění

- to vše prostřednictvím cvrčka Sadáčka

2. Vytvářet základy pro odpovědný postoj dítěte ke společenskému a přírodnímu prostředí.

Pěstovat v dětech odpovědnost za vlastní jednání.

Rozvíjet zdravý životní styl a úctu k životu ve všech jeho formách, klást základy k ekologickému chování.

Realizace:

- vlastní zkušenost a sebehodnocení, formování vlastností – pravdomluvnost, upřímnost, citlivost a ohleduplnost, přijímání neúspěchu a prohry

- zdravé stravování a pitný režim ve spolupráci se ŠJ, dostatečný pohyb, relaxace, prevence nemocem, formování lásky ke všemu živému na základě získaných poznatků a vlastní zkušenosti, třídění odpadu, ekologické chování

- ztotožňujeme se s kladnými vlastnostmi i chováním cvrčka Sadáčka a napodobujeme je, špatné vlastnosti komentujeme, hledáme východiska k nápravě i následky špatného chování a jednání

3. Podporovat rozvoj pohybových dovedností, cvičit děti v sebeobsluze, zlepšovat tělesnou zdatnost.

Podporovat zdravý vývoj s přiměřenou pohybovou aktivitou.

Rozvíjet schopnosti dětí v jejich přirozených pohybových aktivitách vzhledem k věku a potřebám dětí. Zaměřit se na získávání obratnosti a zdatnosti jak v přírodním terénu, tak ve vhodném pohybové aktivity umožňujícím prostředí.

Vhodnými relaxačními technikami pohybové aktivity dětí vyvažovat.

Realizace:

- zdravý pohyb ve třídě i venku, pěší výlety po okolí, cílené pohybové aktivity v hale Chemik, na veřejném sportovním areálu, předplavecký výcvik, škola v přírodě, Mateřinka Cup, školní olympiáda, lanové centrum, jízda na odrážedlech a kolech, pobyt na školní zahradě, dětská hřiště s prolézačkami v katastru města, pohyb na nářadí a s náčiním, s hudbou apod.

- jen zdravý a pohybově zdatný Sadáček může poznávat a zkoumat, učit se

4. Rozvíjet sociálně-kulturní postoje, návyky a dovednosti dětí, učit je přijímat společenské, morální a estetické hodnoty.

Seznamovat se společenskými, estetickými a morálními hodnotami zejména v přirozených situacích.

Vnímat a respektovat multikulturní společnost.

Umět se přizpůsobovat podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám.

Realizace:

- rozvoj vlastností jako kamarádství, obětavost, soucítění, pomoc druhému ve spontánních i námětových hrách dětí, společenské hry a navozené situace, preventivní programy, protiklady

- v rámci socializace dětí vést k toleranci a přirozenému soužití s dětmi odlišné národnosti nebo sociokulturního prostředí, hry na někoho, podpora spolupráce

- jako samozřejmost vnímat změny, v případě potřeby s podporou kamarádů nebo pedagoga prostřednictvím cvrčka Sadáčka

5. Cestou přirozené výchovy a vzdělávání rozvíjet poznávací procesy a funkce, intelekt a řeč a to se zaměřením na rozvoj smyslů.

Podporovat duševní pohodu dětí a využívat smyslové vnímání k přirozenému učení.

Vytvářet dostatek přirozených situací a námětů k učení, bádání a zkoumání.

Rozvíjet přirozenou zvídavost dítěte a touhu po poznávání a objevování, tvořivě využívat zahradu v přírodním stylu

Zaměřit se na zlepšení komunikativních schopností a dovedností při aktivním prožívání.

Ve všech oblastech rozvoje dítěte zodpovědně připravovat pro vstup do základní školy.

Využívat interaktivní prostředky k učení.

Realizace:

- smyslové hry, pozorování, společné poznávání a bádání, pokusy, vlastní aktivita

- logopedická prevence a péče, předmatematické a předčtenářské dovednosti, polytechnická vý-chova, ekologické činnosti

6. Vzdělávat a vychovávat děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Dle možností školy podporovat vzdělávání a věnovat maximální péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami

Nabízet pestrou škálu aktivit pro talentované děti.

Rozvíjet spolupráci s odborníky.

Realizace:

- diagnostika potřeb podpůrných opatření na základě pravidelného hodnocení dítěte, záznamy o vývoji dítěte, spolupráce s poradenskými zařízeními, úzká komunikace s rodinou, individuální péče, individualizace vzdělávání, poskytování PO dle doporučení ŠPZ, individuální vzdělávací plány, speciální motivace, kooperace pedagogů

- bohatá škála didaktických pomůcek a hraček, metod a prostředků práce, individuální přístup

7. Rozvíjet spolupráci s rodinou a dalšími institucemi.

Využívat MŠ jako poradenský servis pro rodiče.

Rozšiřovat účast rodičů na školních akcích.

Realizace:

- pravidelný kontakt s rodiči, osobní přehled učitelek o předškolním vzdělávání se samostudiem a další vzdělávání pedagoga

- zajímavé akce na půdě MŠ i mimo ni, dostatečná presentace

8. Ve spolupráci se zřizovatelem a dalšími partnery zkvalitňovat prostředí mateřské školy.

Vytvářet stále kvalitnější prostředí pro děti, estetické, podnětné, tvořivé a bezpečné, a to jak interier, tak exterier mateřské školy.

Dlouhodobě si udržet statut moderní, děti nestresující MŠ, která respektuje požadavky na výchovu a vzdělávání moderní společnosti.

Realizace:

- viz materiální zabezpečení školy a přehled školních a třídních akcí v průběhu školního roku

 

INTEGROVANÉ BLOKY A TÉMATA ŠVP

 

1. Sadáček na podzim - 1. Jak se Sadáček seznámil - kamarádský

                                   2. Jak Sadáček zabloudil – odvážný

                                   3. Jak Sadáček poznal, co je zdravé – zvídavý

                                   4. Jak Sadáček onemocněl - neposlušný

2. Sadáček v zimě         5. Kterak Sadáček poznal, jak je důležité, že ho má někdo rád - citlivý

                                   6. Jak Sadáček zapomněl nakrmit zvířátka - bezohledný

                                   7. Jak se Sadáček nechtěl učit - lenivý 

                                       - děti v povinném předškolním vzdělávání

                                   8. Jak se Sadáčkovi rozbily housličky - neopatrný

3. Sadáček na jaře        9. Jak Sadáček nevěděl, co zasít - pracovitý

                                 10. Jak Sadáček neuměl přejít silnici – ulhaný

                                 11. Jak Sadáček popletl zvířátka a pohádky - popletený

4. Sadáček v létě        12. Jak Sadáček nevěděl, co ho ve světě čeká - nezkušený


Kontakt

Mateřská škola, Sady pionýrů, Lovosice

Hlavní budova:
Sady pionýrů 912/43, Lovosice
Detašované pracoviště:
Přívozní 114/2, Lovosice


Tel: 416 532 637
Mob: 736 633 345

1. Zajíčci 730 871 747
2. Myšky 730 871 746
3. Krtečkové 730 871 749
4. Žabky 730 871 748
5. Ježečci 736 633 345
6. Sovičky 730 871 745