OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů v Mateřské škole, Sady pionýrů, Lovosice

Mateřská škola, Sady pionýrů, Lovosice, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává tyto údaje v níže uvedených případech.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, emailem nebo poštou:

ID DS T5epdr3
Email mssady@seznam.cz
Adresa Mateřská škola, Sady pionýrů, Lovosice
Sady pionýrů 912/43, 410 02 Lovosice

 

 
   
   

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro ochranu osobních údajů ve škole je

Jméno pověřence Bc. Pavel Vít
Telefon 777 679 359
Email pavel.vit@virtualizacevv.com
IČO 04737008

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů: jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě na území ČR; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění dítěte; údaje o mimořádném nadání dítěte; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole, údaje o případném individuálním vzdělávání a jeho výsledcích.

Osobní údaje zpracovávané v oprávněném zájmu školy – presentace výrobků dětí, fotografie z akcí školy, jednorázové seznamy dětí ke školním akcím apod. škola zpracovává na základě uděleného informovaného souhlasu zákonných zástupců.

Platnost od 25. 05. 2018


Kontakt

Mateřská škola, Sady pionýrů, Lovosice

Hlavní budova:
Sady pionýrů 912/43, Lovosice
Detašované pracoviště:
Přívozní 114/2, Lovosice


Tel: 416 532 637
Mob: 736 633 345

1. Zajíčci 730 871 747
2. Myšky 730 871 746
3. Krtečkové 730 871 749
4. Žabky 730 871 748
5. Ježečci 736 633 345
6. Sovičky 730 871 745