ZÁPIS 2024

 

Zápis do mateřské školy se koná 

v úterý a ve středu 14. a 15. května 2024 

od 9,00 do 11,30 a od 12, 30 do 14, 00 hodin 

v budově Mateřské školy, Sady pionýrů, Lovosice 

U zápisu zákonný zástupce dítěte předloží:

1) rodný list dítěte 

2) kartičku pojištěnce (dítěte) 

3) doklad o trvalém bydlišti (občanský průkaz) 

Zákonný zástupce oznámí a doloží škole případné již známé důvody k zahájení poskytování podpůrných opatření dítěti, doloží výsledky zpráv z již realizovaných odborných vyšetření. Seznámí ředitelku se zdravotním stavem dítěte, v průběhu přijímacího řízení se vzájemně dohodnou na případných potřebných opatřeních v rámci stravování dítěte (bezlepková dieta, potravinová alergie apod.) a na délce docházky do MŠ. 

Mateřská škola bude pro školní rok 2024/2025 přijímat cca 35 dětí. 

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí:

Pro děti, které do 31. srpna 2024 dosáhnou věku pěti let, je předškolní vzdělávání POVINNÉ. 

Tato povinnost se vztahuje:

 - na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, 

- na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů, - na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo 

  přechodně po dobu delší než 90 dnů,

- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. 

Pokud pětileté dítě do mateřské školy ještě nikdy nedocházelo, je povinností zákonného zástupce přihlásit dítě ke vzdělávání ve spádové nebo jím vybrané jiné mateřské škole ve vypsaném termínu zápisu. 

Nepřihlášení dítěte k předškolnímu vzdělávání nebo zanedbání péče o povinné vzdělávání je považováno za přestupek, který podléhá podle dalších právních předpisů postihům. 

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. 

Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:

1) Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, přičemž přednostně bude dítě tříleté a starší přijato ve spádové mateřské škole. 

Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určil zřizovatel školy – Město Lovosice, a to v obecně závazné vyhlášce obce. 

Školský obvod Mateřské školy, Sady pionýrů, Lovosice tvoří ulice

Kmochova, Zvonařova, Jabloňová Alej, Vančurova, Švehlova, Turkova, Karla Maličkého, Všehrdova, 28. října, Osvoboditelů, Palackého, Komenského, Tovární, Sady pionýrů, Školní, Václavské náměstí, Kostelní, 8. května, Přívozní, U Stadionu, Zámecká, Zahradní, Třebenická, Máchova, Vrchlického, Jungmannova 

2) Zákonný zástupce podá při zápisu písemnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Formuláře žádosti budou v tištěné formě k vyzvednutí v budově MŠ Sady pionýrů od 08. 04. 2024 nebo volně ke stažení na webových stránkách MŠ. Při vlastním tisku zvolte oboustranný tisk!! 

Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce musí doložit originál svého oprávnění dítě zastupovat – (př. rozhodnutí soudu s vyznačením nabytí právní moci apod.) 

Zákonný zástupce dítěte mladšího 5 let k 31. 08. 2024 je povinen zajistit potvrzení ošetřujícím lékařem dítěte o řádném očkování nebo jeho kontraindikaci. Stav očkování nechá zapsat na převzatém evidenčním listu dítěte v MŠ. Povinnost doložit řádné proočkování dítěte neplatí u dětí starších 5 let, tedy u dětí, pro které je vzdělávání povinné. Je však velmi vhodné i tyto děti řádně proočkovat, neboť pro neočkované dítě platí omezení účasti ve škole v přírodě pořádané mateřskou školou, při jejíž realizaci platí jiná zákonná ustanovení, tedy účast dítěte na takovýchto pobytech je podmíněna řádným očkováním. 

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení, nejpozději do 30 dnů od podání písemné žádosti. 

Povinné předškolní vzdělávání se uskutečňuje: 

° v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení 

° formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech 

° po dobu minimálně 4 souvislých hodin denně 

° povinnost docházet do MŠ se nevztahuje na dny vyhlášených školních prázdnin

Zákonný zástupce dítěte má možnost po dohodě s ředitelkou školy zajistit dítěti plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte jinou než povinnou formou v mateřské škole: 

1) individuálním vzděláváním dítěte (dále jen IV) - toto rozhodnutí oznámí zákonný zástupce dítěte písemně v době zápisu ředitelce školy nebo nejpozději do konce května 2024 (spolu s určením délky individuálního vzdělávání - po převážnou část školního roku nebo celý školní rok) - IV se uskutečňuje bez docházky dítěte do mateřské školy – podrobné informace poskytne ředitelka školy - povinností zákonného zástupce při IV dítěte je zajistit jeho účast u pravidelných ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (dle podmínek stanovených platným školním řádem) - dítě může být vzděláváno doma rodičem nebo jinou osobou 

2) vzděláváním v přípravné třídě základní školy (pokud je pro daný školní rok v některé ze ZŠ zřízena) 

3) ve třídě přípravného stupně základní školy speciální (informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální) 

4) vzděláváním v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky 

Zákonný zástupce musí vždy přijetí dítěte k jiným formám povinného předškolního vzdělávání oznámit ve spádové mateřské škole nejdéle 3 měsíce před zahájením jiné formy předškolního povinného vzdělávání. 

Povinné předškolní vzdělávání trvá i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky. V takovém případě je zákonnému zástupci uložena povinnost doložit ředitelce MŠ rozhodnutí o odkladu školní docházky, vydané základní školou, ve které se dítě zúčastnilo zápisu. 

KRITÉRIA K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ pro školní rok 2024/2025

1. Dítě pětileté k 31. 08. 2024 a dítě s odkladem školní docházky = povinné předškolní vzdělávání - 50 bodů 

2. Dítě tříleté k 31. 08. 2024 a starší s trvalým pobytem ve školském obvodu Mateřské školy, Sady pionýrů, Lovosice -  40 bodů 

3. Dítě tříleté k 31. 08. 2024 a starší s trvalým pobytem mimo školský obvod Mateřské školy, Sady pionýrů, Lovosice -  30bodů 

4. Dítě narozené 01. 09. 2021 až 31. 12. 2021 s trvalým pobytem ve šk. obv. Mateřské školy, Sady pionýrů, Lovosice -  20 bodů 

5. Dítě narozené 01. 09. 2021 až 31. 12. 2021 s trvalým pobyt. mimo šk. obv. Mateřské školy, Sady pionýrů, Lovosice -  10 bodů

6. Dítě narozené po 01. 01. 2022 při volné kapacitě školy - 5 bodů 

Týká se též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území školského obvodu v Lovosicích. 

Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona 

 

V den, kdy se dostaví zákonný zástupce k zápisu, bude i s dítětem přivítán v 5. třídě Ježečků (1. patro), kde bude mít dítě prostor společně s rodiči se seznámit s prostředím třídy, pohrát si. 

Při zápisu k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje pořadí podání žádosti o přijetí, ale rozhodné je pořadí přijímaných dětí podle výše uvedených kritérií. 

Samotný zápis se koná v kanceláři ředitelky školy a ve sborovně školy. 

Ředitelka školy přijme písemnou žádost o přijetí dítěte, ověří potřebné doklady a po krátkém rozhovoru se zástupci dítěte zahájí správní řízení. 

Zákonný zástupce dítěte obdrží číslo jednací, pod kterým budou uveřejněny výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání na veřejné listině. Tyto budou vyvěšeny na úřední desce před mateřskou školou a na webových stránkách školy. 

Pokud naši školu neznáte a máte zájem nás navštívit, zveme vás s dětmi 

06. 05. 2024 na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

od 08.30 do 10.00 hodin nebo od 14.30 do 15.30 hodin, 

kdy si mohou vaše děti pohrát a poznat prostředí školy 

Těšíme se na Vás a Vaše děti. 

                                                                                                                                                             H. Bažantová, ředitelka školy