DESATERO PŘEDŠKOLÁKA

Desatero předškoláka

 

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky zdatné a pohybově vyspělé. Zpravidla by mělo např. :

 • zachovávat správné držení těla ( postavit se rovně )
 • běhat, skákat, zvládat různé druhy lezení, překonávat překážky, pohybovat se v různém prostředí a terénu ( v lese, na sněhu, v písku apod. )
 • být přiměřeně obratné ( např. udržet rovnováhu na jedné noze, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, jezdit na tříkolce, koloběžce, kole apod. )
 • být pohybově aktivní po delší dobu ( 10 minut a více )

2. Dítě by mělo být samostatné v sebeobsluze. Zpravidla by mělo např. :

 • svléknout se, obléknout i obout ( zapnout a rozepnout zip i knoflíky, zavázat si tkaničky, obléknout si čepici, rukavice )
 • najíst se, nalít si nápoj, používat příbor, stolovat čistě
 • zvládat osobní hygienu ( používat kapesník, umýt a osušit si ruce, používat toaletní papír, používat splachovací zařízení )
 • zvládat drobné úklidové práce ( posbírat a uklidit předměty a pomůcky na určené místo, připravit další pomůcky, srovnat hračky, uklidit po sobě papír od sušenky apod. )
 • dokázat poznat si a postarat se o svoje věci ( udržovat v nich pořádek )

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové a řečové dovednosti. Zpravidla by mělo např. :

 • vyslovovat správně všechny hlásky
 • mluvit ve větách, zformulovat otázku, vyprávět příběh, popsat situaci apod.
 • mluvit většinou gramaticky správně ( tj. užívat správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj. )
 • rozumět většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
 • mít přiměřenou slovní zásobu, umět pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • přirozeně a srozumitelně hovořit s dětmi i dospělým, vést rozhovor, domlouvat se

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci. Zpravidla by mělo např. :

 • zručně zacházet s předměty denní potřeby, hračkami i pomůckami, a nástroji ( pracovat se stavebnicemi, modelovat, stříhat, kreslit, malovat apod.)
 • zvládat činnosti s drobnějšími předměty ( korálky, drobnými stavebnicemi, prvky apod. )
 • správně držet tužku – tj. třemi prsty, s uvolněným zápěstím
 • vést stopu tužky, pastelu, štětce ( obkreslovat, vybarvovat, vést plynulé tahy )
 • označit si výkres značkou, písmenem, popřípadě zkoušet napsat hůlkovým písmem celé jméno
 • napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary, popřípadě písmena
 • rozlišovat pravou a levou stranu, pravou i levou ruku ( může chybovat )
 • řadit prvky zleva doprava, zprava doleva i v dalších směrech
 • upřednostňovat užívání pravé nebo levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje ( mělo by být zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák )

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy. Zpravidla by mělo např. :

 • rozlišovat podstatné znaky předmětů ( rozlišovat barvy, tvary, figuru a pozadí )
 • skládat obrázky z několika tvarů
 • nalézat rozdíly na dvou obrázcích, doplňovat detaily, postřehnout změny ( co je nového, co chybí ) na obrázku i ve skutečnosti
 • rozlišovat jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou ( písmena, číslice )
 • rozlišovat zvuky ( např. zvuky jednoduchých hudebních a rytmických nástrojů )
 • skládat slova z několika slabik, sluchově rozložit slovo na slabiky, rozeznávat počáteční hlásku ve slově, vytleskat slabiky ve slově

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické, myšlenkové a početní operace. Zpravidla by mělo např. :

 • ukazovat na prstech či předmětech počet, počítat na prstech, počítat po jedné, chápat, že číslovka vyjadřuje počet
 • vyjmenovat číselnou řadu a určit počet prvků minimálně v rozsahu do šesti
 • porovnat počet prvků ( např. poznat co je více, méně, o kolik )
 • rozpoznat odlišné tvary a tělesa ( kruhový, čtvercový apod. )
 • rozlišovat a porovnávat vlastnosti předmětů ( velikost, tvar aj. ), nacházet společné a rozdílné znaky )
 • třídit, seskupovat a přiřazovat předměty dle daného kritéria ( řadit, uspořádat, např. korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti )
 • přemýšlet, vést jednoduché úvahy, komentovat, co dělá ( „ přemýšlet nahlas “ )
 • řešit jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
 • rozumět časoprostorovým pojmům ( např. nad, pod, dole, nahoře, dříve, později, včera, dnes ), pojmům označujícím velikost, hmotnost ( např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký )

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a paměť. Zpravidla by mělo např. :

 • udržovat soustředěnou pozornost na činnosti po určitou dobu ( cca 10 – 15 minut )
 • věnovat se soustředěně i činnostem, které nejsou pro ně aktuálně zajímavé a které mu byly zadány
 • záměrně si zapamatovat, co prožilo, vidělo, slyšelo, po přiměřené době si toto vybavit a reprodukovat
 • znát říkadla, básničky, písničky
 • postupovat při činnostech podle pokynů
 • pracovat samostatně

8. Dítě by mělo být přiměřeně citově a sociálně vyspělé a samostatné. Zpravidla by mělo např. :

 • být po určitou část dne bez problémů odloučeno od rodičů
 • chovat se kontrolovaně, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládat své pocity ( reagovat přiměřeně na drobný neúspěch, odložit přání na pozdější dobu, přizpůsobit se konkrétní činnosti či situaci )
 • uplatňovat základní společenská pravidla ( zdravit, požádat, poděkovat, omluvit se )
 • navazovat kontakty s dítětem i s dospělými, komunikovat s nimi ( kamarádit se, vyhledávat partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvat, rozdělovat a měnit si role )
 • k dětem se chovat přátelsky, citlivě a ohleduplně ( dělit se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úlohy, všímat si, co si druhý přeje )
 • brát ohled na druhé ( dokázat se dohodnout, počkat, vystřídat se )zapojovat se do práce ve skupině, vyjednávat a dohodnout se, vyslovovat a obhajovat svůj názor
 • dodržovat ve skupině ( rodině ) daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, být srozuměno se jimi řídit ( uposlechnout pokynů )

9. Dítě by mělo být schopno vnímat přiměřené kulturní podměty a projevovat se v tvořivých činnostech. Zpravidla by mělo např. :

 • pozorně poslouchat či sledovat se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení
 • zúčastňovat se dětských kulturních programů a akcí ( např. výstav ), zábavných akcí, slavností, sportovních akcí
 • vyprávět, co vidělo, slyšelo, dokázat říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo
 • zajímat se o knihy, znát pohádky a příběhy, mít své oblíbené hrdiny
 • znát celou řadu písní, básní a říkadel, reprodukovat je, zpívat, rytmizovat, zvládnout jednoduchou reprodukovanou roli
 • kreslit, malovat, modelovat, vytvářet
 • hrát tvořivé a námětové hry ( např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře )

10. Dítě by mělo být schopno přiměřeně se orientovat ve svém prostředí. Zpravidla by mělo např. :

 • vyznat se ve svém prostředí ( doma, ve škole ), spolehlivě se orientovat v blízkém okolí ( vědět, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště apod. )
 • zvládat běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává ( např. vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci o to, co potřebuje, ptát se na to, čemu nerozumí, umět telefonovat, dbát o pořádek a čistotu, samostatně se obsloužit, zvládá drobné úklidové práce, starat se o rostliny či drobná domácí zvířata )
 • vědět, jak se má chovat ( např. doma, ve školce, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na hřišti, při setkání s cizími i neznámými lidmi ) a snažit se to dodržovat ( chovat se přiměřeně a bezpečně, uvědomovat si možná nebezpečí znát a zpravidla dodržovat základní pravidle na ulici ( dávat pozor při přecházení, rozumět světelné signalizaci )
 • mít elementární poznatky o sobě, svém prostředí i okolním světě ( např. znát části těla i některé orgány, vědět, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišovat různá povolání, znát běžné pomůcky, nástroje, znát jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, vědět k čemu jsou peníze, orientovat se v dopravních prostředcích, znát některé technické přístroje apod. )rozumět běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává ( např. podnebí, počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady )
 • mít elementární povědomí o naší zemi ( města, hory, řeky, jazyk ), o existenci jiných zemí a národů, o světadílech, planetě Zemi i vesmíru