Informace pro rodiče nových dětí

18.08.2020 18:13

  

Vážení rodiče nových dětí,

letní prázdniny se chýlí ke konci a za dva týdny začne nový školní rok 2020/2021. Činnost mateřské školy začínáme poslední srpnový týden v pondělí 24. 08. 2020 a to ještě v omezení pouze pro děti zaměstnaných rodičů. 

Školní rok pro všechny děti, které do MŠ již docházely, ale hlavně pro děti nové, začíná v úterý, 01. září 2020. Pro tyto nastává nová krásná životní etapa a tou je nástup do MŠ, do nového prostředí, mezi nové kamarády a do náruče nových dospělých, učitelek MŠ. Na nové děti i vás, rodiče, se již moc těšíme.

Mateřská škola je v pracovní dny v provozu od 06.00 hodin, uzavírá se v 16.00 hodin, stejně tak detašované pracoviště v Přívozní ulici. Mateřská škola je službou poskytující výchovu, vzdělávání a socializaci dětí, ale není „odkládacím“ zařízením pro děti, protože nemůže plně nahradit rodinnou výchovu, pouze ji doplňuje, proto nenechávejte děti po celou provozní dobu v MŠ, pokud vám to délka vaší pracovní doby umožní. Děti potřebují trávit denně čas i s vámi a svými dalšími blízkými.

  Nejen novým dětem se změní režim dne nástupem do MŠ, ale i vám, rodičům. Pro ty z Vás, kteří povedete své dítě poprvé do MŠ, bude tento den plný očekávání a možná i obav, jak to váš syn nebo dcerka zvládne. Děti čeká první životní zkouška, první den bez maminky a „sám za sebe“, to platí zejména pro děti nejmladší, 3 leté.

Při prvním vstupu dítěte do MŠ po prázdninách nemá již MŠ povinnost vyžadovat od zákonných zástupců prohlášení o zdravotním stavu dítěte vzhledem k epidemii koronaviru. O opatřeních, týkajících se chodu školy od 01. 09. 2020 se dočtete v článku nazvaném CHOD ŠKOLY OD 01. 09. 2020. Přesto buďme všichni ohleduplní k sobě navzájem a ostatním dětem zvlášť, pokud se dítě setkalo ve svém okolí s nákazou, oznamte ihned skutečnost škole, nevoďte děti do MŠ s rýmou, kašlem, teplotou apod.

  Náš adaptační program je nastaven pro potřeby vašeho dítěte. Pokud si to situace vyžádá a máte možnost, pobuďte s vaší ratolestí krátce ve třídě, naše paní učitelky vás pozvou směle mezi děti, kde si můžete společně pohrát a poznávat spolu nové prostředí. První dny pobytu vašeho dítěte v MŠ můžete usnadnit tím, že si ho vyzvednete po obědě. Děti si budou nějaký čas vytvářet nové vazby ke kamarádům, učitelkám i k celému prostředí MŠ. Budeme jim všestranně pomáhat nejen my zaměstnanci, ale žádáme i vás, rodiče, usnadněte dětem (i nám) co nejvíce proces adaptace, veďte své děti k samostatnosti a to zejména v v sebeobsluze – oblékání, svlékání, ukládání oděvů, stolování, osobní hygiena, dále i úklid hraček.

  Seznamy dětí zařazených do jednotlivých tříd najdete vyvěšené na hlavních vstupních dveřích a to již v týdnu od 24. 08. 2020. První den seznamte dítě se svojí značkou, kde bude mít bezpečně uloženy všechny své věci. Informaci o přidělené značce najdete v šatně svého dítěte na nástěnce. Označte všechny oděvy a další potřeby, které do MŠ dítěti přinesete, jménem nebo značkou, nebude se trápit, že si ještě své věci nepozná a nemůže dojít k jejich záměně. Pokud dítě ještě potřebuje pomoci s oblékáním, ulehčete mu proces sebeobsluhy takovými oděvy a obuví, které mají jednoduchá zapínání, dítě se rychleji naučí oblékat samo   a bude mít radost z úspěchu. Samozřejmostí z naší strany je pomoc dětem při sebeobsluze učitelkami a asistentkami.

Co máte svému dítěti do MŠ připravit a podepsat?

- přezůvky s pevnou patou a pevnou podrážkou (klasické bačkůrky, ne pantofle nebo nazouváky!) – dítě se přezuje ve své šatně, děti ze tříd v 1. patře budovy Myšky (2. třída) a Žabky (4. třída) se přezouvají v přízemí v halách

- pyžamo – předáte ve třídě

- plastový hrneček na průběžný pitný režim – předáte ve třídě

- zubní kartáček, pastu a kelímek – předáte ve třídě

- náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, v zimě punčocháče apod.) – uložíte do boxu v šatně se značkou vašeho dítěte

- oblečení do třídy - tepláky, volné kalhoty, legíny, šaty a to podle vašich zvyklostí = oblečení hlavně pohodlné pro vaše dítě – dítě si převlékne při příchodu do MŠ v šatně

- tepláky nebo pohodlné kalhoty pro pobyt venku i na zahradu - mohou být i náhradní boty – uložíte v šatně do boxu dítěte

- balení nebo krabici „vytahovacích“ papírových kapesníků (doplňujte několikrát za rok) – předáte ve třídě

- roušku v igelitovém sáčku – uložíte do boxu se značkou dítěte v šatně

Pěstujeme v dětech zdvořilostní návyky, v budově školy se všichni s úsměvem zdravíme a pomáháme si navzájem.

  Informujte děti o tom, která akce je v MŠ čeká, co budou jíst k obědu apod. Tyto i další informace týkající se chodu třídy nebo školy najdete na nástěnkách a dveřích tříd, pravidelně je sledujte. Myslete na to, jestli si mají děti do MŠ pro svoji činnost donést nějakou pomůcku. Snažte se najít si čas na společné akce, které pro vás a vaše děti v průběhu školního roku připravíme. Z důvodu výskytu koronaviru budou tyto zřejmě pořádány až ve druhém pololetí školního roku. Děti budou šťastné, když si s nimi přijdete zasoutěžit, pobavit se nebo něco společně vytvořit. Svěřili jste nám vaše děti do péče, chceme pro ně jen to nejlepší a pouze při kvalitní spolupráci MŠ a rodiny budou vaše děti spokojené a budou mít otevřené dveře svému novému poznávání a rozvoji vlastní osobnosti. Hodně si se svými dětmi povídejte o zážitcích z MŠ, nechte je vyprávět, kreslit, co zažily, co se jim líbilo, ale také, co je trápí. Komunikujte denně s učitelkami i asistentkami, nespěchejte na děti - i každý z nás dospělých máme jiné tempo. Při vyzvedávání dítěte po obědě vyčkejte za zavřenými dveřmi, aby mělo vaše dítě klid na dokončení oběda a vychutnalo si jej.

  Při příchodu do třídy oznámíte každý den přítomné paní učitelce, zda bude vaše dítě v MŠ spát nebo si ho vyzvednete po obědě, případně v jinou dobu. Příchod dětí do MŠ by měl být ukončen do 08. hodin ráno, školní kuchyně potřebuje připravit stravu podle celkového počtu dětí v MŠ. Pozdní příchod e vždy možný, ale po předchozím oznámení předem.

  Každá třída má své vlastní telefonní číslo, proto si jej nezapomeňte hned první den uložit do svého telefonu pro případnou přímou komunikaci s učitelkami.

  Pokud bude z MŠ vyzvedávat vaše dítě jiná osoba, než zákonný zástupce (vy), vyplníte ve třídě tiskopis s názvem Zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ, kterým dáte písemný souhlas k předání vašeho dítěte vámi pověřeným osobám. Pověření osob je plně ve vaší kompetenci, osoba musí být způsobilá dítě z MŠ bezpečně odvést (týká se zejména starších sourozenců).

  Jestliže došlo ke změně osobních údajů dítěte, či ke změně vašeho telefonního čísla nebo bydliště od doby předání dat mateřské škole, nezapomeňte tuto změnu neprodleně nahlásit ve třídě či ředitelce MŠ. V prvních dnech docházky dítěte provedeme kontrolu osobních údajů dětí z matriky i s ohledem na současnou situaci – Covid 19, a to proto, abychom vás mohli včas informovat v případě změny zdravotního stavu vašeho dítěte v průběhu dne.

  Pro nové děti je třeba zřídit inkaso k úhradě stravného a úplaty za předškolní vzdělávání na vašem účtu. Pohledávky vůči MŠ lze hradit pouze bezhotovostní platbou, tedy převodem z účtu plátce nebo vkladem hotovosti na účet MŠ. V peněžním ústavu, ve kterém máte vedený účet, zadejte souhlas s inkasem pro účet MŠ č. 2017250267/0100 s minimálním limitem 1500,- Kč. Vydané písemné potvrzení o zadání inkasa označené jménem dítěte předejte v MŠ v kanceláři vedoucí školní jídelny (levá hala, přízemí) nebo ředitelce školy. Pokud zadáváte souhlas s inkasem přes internetové bankovnictví, stačí si potvrzení vytisknout a zaslat na email školy mssady@seznam.cz.  Zadání souhlasu k inkasu potřebujeme převzít nejpozději 25. 08. 2020.

  Vaší první platbou bude úhrada úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc září, která je splatná za stávající měsíc a budeme ji inkasovat 15. 09. 2020. První stravné bude inkasováno 15. 10. 2020 a to zpětně za měsíc září ve výši odpovídající skutečnému odběru jídel vašeho dítěte.

  Informace o výši úplaty za předškolní vzdělávání a možnostech jejích úprav stejně tak o výši stravného od 01. 09. 2020 získáte na hlavních nástěnkách ve vstupních halách MŠ. Vaše potřeby, přání a připomínky k docházce vašeho dítěte nebo k provozu školy s námi řešte, prosím, ihned (s ředitelkou či učitelkou ve třídě), dohoda nebo řešení situace bude doufám vždy možná a můžeme předejít případným nedorozuměním nebo nepříjemnostem. Všechny informace se vztahují i pro detašované pracoviště MŠ v Přívozní ulici v Lovosicích.

  Pro rodiče dětí, které ze zákona plní od září školního roku 2020/2021 povinnou předškolní docházku:

Pro děti, které do 31. srpna 2020 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2020 předškolní vzdělávání povinné, to platí i pro děti s odkladem školní docházky.

Tato povinnost se vztahuje:

- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,

- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů, - na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,

- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

  Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

  Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

a) v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení

b) po dobu 4 souvislých hodin denně

c) začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu.

  Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

a) individuální vzdělávání dítěte – po převážnou část, nebo celý školní rok vždy po předchozím oznámení ředitelce MŠ), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; podrobné informace poskytne ředitelka MŠ. Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou nebo navštěvovat jiné zařízení.

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy

c) vzdělávání v zahraniční škole na území ČR

Přeji tedy všem dětem, rodičům i zaměstnancům školy, aby byl nadcházející školní rok úspěšný, radostný, plný krásných zážitků a prostý infekcí a nemocí. Děkuji za důvěru, kterou jste nám projevili zapsáním vašeho dítěte do naší mateřské školy a všichni zaměstnanci školy se těšíme na vzájemnou spolupráci při výchově a vzdělávání vašich dětí.

                                                                                                                                     H. Bažantová, ředitelka MŠ

 

—————

Zpět