Informace k zahájení vzdělávání a testování dětí

08.04.2021 15:47

Vážení rodiče, vládním nařízením je opět umožněno od pondělí 12. 04. 2021 vzdělávání dětí v mateřských školách, ale pouze dětem v povinném předškolním vzdělávání a dalším dle níže popsané výjimky. 

Moc se na vaše děti těšíme, začátek nebude pro nikoho z nás jednoduchý, ale společně vše zvládneme. Předkládám vám informace k testování dětí v naší MŠ: 

Vybrané profese zákonných zástupců dětí mladších, které mohou také navštěvovat od 12. 04. 2021 MŠ:

▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

pedagogové, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání  

  Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

▪ pedagogové školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů, 

▪ příslušníci ozbrojených sil,

▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 

▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

  znění pozdějších předpisů, 

▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 

▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky. 

Osobní přítomnost dětí na prezenční výuce je podmíněna negativním testem na přítomnost COVID-19

Seznamte vhodnou formou vaše děti včas s tím, co je čeká a vysvětlete jim, že se nemají čeho bát.

Mimořádné opatření MZČR k omezení provozu v MŠ a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost dětem ve skupině maximálně 15 dětí. Připravili jsme organizaci tak, abychom splnili podmínky nařízení, aby se děti z jednotlivých skupin nesměšovaly a nepotkávaly, ale přitom si naplno užívaly radosti spolu s kamarády, na které se již určitě těší. Se vším budete seznámeni první den v MŠ. 

Proč testujeme 

Preventivní testování může našim dětem umožnit bezpečné a trvalé prezenční vzdělávání v MŠ a tolik potřebný kontakt s vrstevníky. Pravidelné preventivní testování na přítomnost viru COVID-19 je zásadní nástroj v boji proti šíření tohoto onemocnění ve školách i mezi dětmi. 

Jak testujeme

Testovat se bude pomocí neinvazivních LEPU testů. Není nutná asistence zdravotnického personálu, na kterou jsme zvyklí například u antigenního testování v nemocnicích a odběrových centrech. V případě testování dětí je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce, pedagog či jiná osoba, která musí být písemně pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit) – pokud budete potřebovat zmocnit jinou osobu (prarodič, další příbuzný apod.), je třeba donést 1. den do MŠ pověření této osoby k asistenci při testování vašeho dítěte.

Testy se budou provádět 2 x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. 

Není třeba se ničeho bát. 

Do sliznice testovaného se nedostane žádná cizí látka, stěr se provádí ničím nenapuštěnou vatovou tyčinkou. Test je neinvazivní, odběr samotný a manipulace s testem je velmi snadná  – výsledky jsou do 15 minut. Tyčinka se zasouvá do nosní dírky pouze cca 2 cm. 

Testovací sady byly poskytnuty přímo škole podle počtu dětí a zaměstnanců. Testováni budou pravidelně i zaměstnanci školy. 

Uvědomujeme si, že citlivost těchto testů není dokonalá. Přesto dokážou zásadním způsobem snížit pravděpodobnost nákazy ve škole. Každý zachycený případ pomáhá. Testování neznamená 100% ochranu! I nadále je nutné dodržovat všechna ostatní režimová opatření. 

Pokud se vaše dítě necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, musí zůstat doma. Testování je určeno pouze dětem bez příznaků jakéhokoliv infekčního onemocnění (kašel, rýma, teplota…) 

V MŠ budeme testovat v 1. třídě Zajíčků – přízemí vlevo. Vstup do budovy školy bude každé pondělí a čtvrtek trochu nezvyklý a to zadním vchodem přes terasu. K samotnému vstupu a následnému postupu vás navedou informační tabule a přítomní zaměstnanci. 

Zajistíme tato základní pravidla: 

• Pro děti i vás, bude zajištěno ve třídě (v testovacím místě) místo k sezení a odkládací plocha. Bude nutné dodržet rozestupy alespoň 1,5 metru. Místnost budeme pravidelně větrat, místa dezinfikovat. Zajistíme plynulý průběh testování, ale může se stát, že budete muset chvíli čekat. V budoucnu se bude moci testovat i venku, ovšem pouze v případě venkovní teploty v rozmezí 15 °C až 30 °C. 

• Postaráme se o zajištění dohlížejících osob při provádění testů, dětem vše vysvětlíme (určitě to bude někdo z učitelského sboru, koho vaše dítě zná), připravíme potřebné materiály pro testování. 

• Samotný jednoduchý test si může šikovné a odvážné dítě provést pod dohledem samo nebo s vaší či naší asistencí.

Průběh testování 

• Před testováním si každý testovaný i zákonný zástupce vydezinfikuje ruce. 

• Poskytneme informace k průběhu odběru. 

• Každý rodič/dítě obdrží jednu testovací sadu. 

• Testovaný si provede samoodběr podle pokynů nebo jej provede druhá osoba (rodič, dohlížející osoba apod). Dohlížející osoba zkontroluje 

správnost provedení testu. 

• Test bude předán k vyhodnocení 

• Dohlížející osoba spustí odpočítávání času k vyhodnocení v délce 15 minut. 

• Děti s rodiči čekají na určených místech na uplynutí časového limitu. 

• Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných. 

 

Co to znamená pro vás 

• Především to, že vaše děti získají šanci vrátit se zpět do školy ke svým kamarádům a prezenčnímu vzdělávání. 

• Počítejte při příchodu do MŠ s časovou rezervou minimálně 20 minut. 

• V případě, že bude mít vaše dítě pozitivní test, dítě si z MŠ odvedete a budeme vás neprodleně informovat o dalším postupu. Vystavíme vám doklad o pozitivním testu. Následně bude třeba podstoupit konfirmační PCR test a postupovat podle instrukcí lékaře nebo hygieny. 

Změny v průběhu vzdělávání 

• Sportovní činnosti jako součást vzdělávání jsou nadále v MŠ umožněny, je omezen zpěv 

• V MŠ jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, děti v MŠ tuto povinnost nemají 

• Pokud počasí dovolí, budeme denní činnosti a aktivity přesouvat co nejvíce ven, počítejte s vhodným oblečením a obutím pro děti. 

• Děti budou rozděleny do maximálně 15 členných skupin/tříd, při pobytu na školní zahradě budou využívat jednotlivé sektory, v nich se 

budou střídat. 

 

Odpovědi na časté otázky rodičů: 

Je testování povinné?

Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je ale nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. 

Co se stane, když dítě do školy nepošlu?

Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání podle zákona. 

Už jsme doma Covid 19 měli. Je test nezbytný?

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě). 

Kdy a jak často se ve školách testuje?

Testování dětí se provádí v určený den při příchodu dítěte do MŠ před zahájením vzdělávání a bude se konat pravidelně 2x týdně. Pokud dítě do MŠ nastoupí až v úterý, čtvrtek nebo v pátek = mimo pravidelný testovací den, bude testováno v tento jiný den. 

Co když má pozitivní test někdo jiný v rámci třídy?

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, všechny děti, které byly s pozitivně testovaným v kontaktu při vzdělávání během některého z předchozích 2 dnů, musí opustit školu nebo čekat na vyzvednutí zákonným zástupcem spolu s ostatními dětmi. V případě výskytu pozitivního AG testu skupina takto identifikovaných kontaktů čeká na informaci o potvrzení pozitivně testovaného konfirmačním RT-PCR testem. 

V takovém případě předá škola informace o takto identifikovaných kontaktech příslušné KHS, která nařídí daným skupinám a kontaktům karanténu (do nařízení karantény je doporučeno nestýkat se s dalšími osobami a omezit pohyb na veřejnosti) V případě, kdy následný PCR test nepotvrdí infekci u původně pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek škole, která dále informuje všechny původně indikované kontakty. Všechny dotyčné osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků. 

Odkaz na video s průběhem testování, vhodné ke zhlédnutí i dětem, aby se nebály 

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

 

Kdo se testovat nemusí

• Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření MZČR upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. 

• Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní. 

 

Pokud máte další dotazy, kontaktujte mě na emailu mssady@seznam.cz nebo na telefonu 736 633 345.                       HB

—————

Zpět