Informace k začátku školního roku 2018/2019

24.08.2018 14:20

  Letní prázdniny se chýlí ke konci a za dveřmi je nový školní rok 2018/2019. a Provoz mateřské školy začíná v pondělí 27. 08. 2018 to v omezení pouze pro děti zaměstnaných rodičů. Školní rok pro všechny děti, které do naší MŠ již docházely, ale hlavně pro děti nové, začíná v pondělí, 03. září 2018. Pro tyto nastává nová krásná životní etapa a tou je nástup do MŠ, do nového prostředí, mezi nové kamarády a do náruče nových dospělých, učitelek MŠ. V detašovaném pracovišti v Přívozní ulici bude provoz zahájen od 03. 09. 2018. 

  Těšíme se na vás v pracovní dny od 06.00 hodin, MŠ se uzavírá v 16.00 hodin. Detašované pracoviště v Přívozní ulici má zkrácenou provozní dobu a to od 06.30 do 15.30 hodin. Mateřská škola je službou pro výchovu, vzdělávání a socializaci vašich dětí, ale není „odkládacím“ zařízením pro děti, protože nemůže plně nahradit rodinnou výchovu, pouze ji doplňuje, proto nenechávejte děti po celou provozní dobu v MŠ, pokud vám to délka vaší pracovní doby umožní. Děti potřebují trávit volný čas i s vámi a svými dalšími blízkými.

  Nejen novým dětem se změní režim dne nástupem do MŠ, ale rodičům. Pro ty z vás, kteří povedete své dítě poprvé do MŠ, bude tento den plný očekávání a možná i obav, jak to váš syn nebo dcerka zvládne. Děti čeká první životní zkouška, první den bez maminky a „sám za sebe“, to platí zejména pro děti nejmladší, tedy 2 až 3 leté. Náš adaptační program je nastaven pro potřeby vašeho dítěte. Pokud si to situace vyžádá a máte možnost, pobuďte s vaší ratolestí krátce ve třídě, naše paní učitelky vás pozvou směle mezi děti, kde si můžete společně pohrát a poznávat spolu nové prostředí. První dny pobytu vašeho dítěte v MŠ můžete usnadnit tím, že si ho vyzvednete po obědě. 

  Děti si budou nějaký čas vytvářet nové vazby ke kamarádům, p. učitelkám a celému prostředí MŠ. Budeme jim všestranně pomáhat nejen my zaměstnanci, ale žádáme i vás, rodiče, usnadněte dětem (i nám) co nejvíce proces adaptace, veďte své děti k samostatnosti. Seznamy dětí zařazených do jednotlivých tříd najdete vyvěšené na hlavních vstupních dveřích a to již v týdnu od 27. 08. 2018. Seznamte dítě se svojí značkou, kde bude mít bezpečně uloženy všechny své věci. Informaci o přidělené značce najdete v šatně svého dítěte na nástěnce. Označte všechny oděvy a další potřeby, které do MŠ dítěti přinesete, jménem nebo značkou, nebude se trápit, že si ještě své věci nepozná a nemůže dojít k jejich záměně. Pokud dítě ještě potřebuje pomoci s oblékáním, ulehčete mu proces sebeobsluhy takovými oděvy a obuví, které mají jednoduchá zapínání, dítě se rychleji naučí oblékat samo a má radost z úspěchu.

  Co máte svému dítěti do MŠ připravit?

- přezůvky s pevnou patou a pevnou podrážkou ( klasické bačkůrky, ne pantofle, ne Crocs)

- pyžamo

- plastový hrneček na průběžný pitný režim

- zubní kartáček a pastu s kelímkem (pro děti starší 3 let)

- náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, v zimě punčocháče apod.)

- oblečení do třídy

- tepláky, volné kalhoty, legíny, šaty nebo zástěrku a to podle vašich zvyklostí = oblečení hlavně pohodlné pro vaše dítě

- tepláky nebo pohodlné kalhoty pro pobyt venku, na zahradu mohou být i náhradní boty

- balení nebo krabici „vytahovacích“ papírových kapesníků (doplňujte několikrát za rok)

  Informujte děti o tom, která akce je v MŠ čeká, co budou mít k obědu a pod. Čtěte veškeré informace na nástěnkách a dveřích tříd, myslete na to, jestli si mají děti do MŠ pro svoji činnost donést nějakou pomůcku. Snažte se najít si čas na společné akce, které pro vás a vaše děti v průběhu školního roku připravíme. Děti budou šťastné, když si s nimi přijdete zasoutěžit, pobavit se nebo něco společně vytvořit. Svěřili jste nám vaše děti do péče, chceme pro ně jen to nejlepší a pouze při kvalitní spolupráci MŠ a rodiny budou vaše děti spokojené a budou mít otevřené dveře svému novému poznávání a rozvoji vlastní osobnosti. Hodně si se svými dětmi povídejte o zážitcích z MŠ, nechte je vyprávět, kreslit, co zažily, co se jim líbilo, ale také, co je trápí. Komunikujte denně s pedagogy, nespěchejte na děti - i každý z nás dospělých máme jiné tempo. Při vyzvedávání dítěte po obědě vyčkejte v šatně za zavřenými dveřmi, aby mělo vaše dítě klid na dokončení oběda a vychutnalo si jej.

  Pokud bude z MŠ vyzvedávat vaše dítě jiná osoba, než zákonný zástupce (vy), vyplníte ve třídě tiskopis s názvem Zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ, kterým dáte písemný souhlas k předání vašeho dítěte vámi pověřeným osobám. Pověření osob je plně ve vaší kompetenci, osoba musí být způsobilá dítě z MŠ bezpečně odvést (týká se zejména starších sourozenců).

  Zákonní zástupci, kteří se nezúčastnili schůzky rodičů nových dětí behem prázdnin, převezmou při nástupu dítěte do MŠ k vyplnění a podpisu Souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte.

  Jestliže došlo ke změně osobních údajů dítěte, či ke změně vašeho telefonního čísla nebo bydliště od doby předání dat mateřské škole, nezapomeňte tuto změnu neprodleně nahlásit ve třídě či ředitelce MŠ.

  Pro nové děti je třeba zřídit inkaso k úhradě stravného a úplaty za předškolní vzdělávání. Od září nového školního roku je možné hradit pohledávky vůči MŠ pouze bezhotovostní platbou, tedy převodem z účtu plátce nebo vkladem hotovosti na účet MŠ. V peněžním ústavu, ve kterém máte vedený účet, zadejte souhlas s inkasem pro účet MŠ č. 2017250267/0100 s minimálním limitem 1200,- Kč. Vydané potvrzení o zadání inkasa označené jménem dítěte předejte v MŠ v kanceláři vedoucí školní jídelny (levá hala, přízemí) nebo ředitelce školy. Pokud zadáváte souhlas s inkasem přes internetové bankovnictví, stačí si potvrzení vytisknout a předat MŠ. Sken zadání je možné též zaslat emailem na adresu MŠ mssady@seznam.cz. Zadání souhlasu k inkasu potřebujeme převzít nejpozději 07. 09. 2018.

  Vaší první platbou bude úhrada úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc září, která je splatná za stávající měsíc a budeme ji inkasovat 15. 09. 2018. K této platbě bude přičteno 500,- Kč na úhradu kulturních akcí za celý nadcházející školní rok. První stravné bude inkasováno 15. 10. 2018 a to zpětně za měsíc září ve výši odpovídající skutečnému odběru jídel vašeho dítěte. Informace o výši úplaty za předškolní vzdělávání a možnostech jejích úprav stejně tak o výši stravného od 03. 09. 2018 získáte na hlavních nástěnkách ve vstupních halách MŠ nebo u vedoucí školní jídelny.

  Vaše potřeby, přání a připomínky k docházce vašeho dítěte nebo k provozu školy s námi řešte, prosím, ihned (s ředitelkou či učitelkou na třídě), dohoda nebo řešení situace bude určitě vždy možná a můžeme předejít případným nedorozuměním nebo nepříjemnostem.

  Všechny informace se vztahují i pro detašované pracoviště MŠ v Přívozní ulici v Lovosicích.

  Pro rodiče dětí, které ze zákona plní od září školního roku 2018/2019 povinnou předškolní docházku připojuji informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR: Pro děti, které do 31. srpna 2018 dosáhnou věku pěti let, je od 3. září 2018 předškolní vzdělávání povinné.

Tato povinnost se vztahuje:

- na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,

- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,

- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

a) v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení

b) po dobu 4 souvislých hodin denně

c) začátek povinné doby ředitelka školy stanovila mezi 7. a 9. hodinou a uvedla ve školním řádu.

Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

a) individuální vzdělávání dítěte – po převážnou část, nebo celý školní rok vždy po předchozím oznámení ředitelce MŠ), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; podrobné informace poskytne ředitelka MŠ. Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou nebo navštěvovat jiné zařízení.

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy Přeji tedy všem - dětem, rodičům i zaměstnancům školy, aby byl nadcházející školní rok úspěšný, radostný a plný krásných zážitků. Děkuji za důvěru, kterou jste nám projevili zapsáním vašeho dítěte do naší mateřské školy a všichni zaměstnanci školy se těšíme na spolupráci při výchově a vzdělávání vašich dětí.

  Pro podrobné informace k jednotlivým třídám budou během září uspořádány třídní schůzky rodičů. O termínech vás budeme průběžně informovat.

                                                                                                                                                Hana Bažantová, ředitelka MŠ

—————

Zpět