Chod školy od 01. 09. 2020

18.08.2020 18:08

Výběr z Manuálu k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, rozeslaném MŠMT ČR 18. 08. 2020 školám

 • Školy zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
 • Od dětí se před prvním příchodem do školy již nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí do budovy školy a pohybu osob před budovou školy, ale nadále budeme dodržovat rozestupy a osoby vstupující do budovy budou používat roušky a dezinfekci.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kurzech.

 

Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí (telefonní čísla a e-maily). Oslovíme vás pro kontrolu údajů.

 • Pro předávání aktuálních informací a oznámení naší školy zákonným zástupcům dětí a veřejnosti je stanoveno jednotné místo, kterým je úřední deska školy umístěná na plotu u vstupu do MŠ a obě vstupní haly školy. V detašovaném pracovišti je to první vstupní místnost MŠ.
 
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 
 • Doporučuje se, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy školy a omezen, pokud to lze.
 
 • Škola v průběhu školního roku zváží nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (např. kulturní a sportovní akce) a pokud možno takové aktivity nekoná. V současné době přehodnocujeme obsah školního vzdělávacího programu, pro hromadné aktivity a kroužky, ve kterých se budou setkávat děti z různých tříd hledáme možná organizační řešení, o kterých vás budeme včas informovat.
 
 • Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). Máme připravenou a vyčleněnou místnost pro tyto případy včetně dohledu.

 

 • V případě že:

příznaky onemocnění jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do budovy školy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce

příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte z mateřské školy

V uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem.

V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C.

 

 • Dítěti (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

 

 • V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření

 

 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí alespoň jedné třídy.

 

 • Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy nebo z celého odloučeného pracoviště.

 

 • Děti v povinném předškolním vzdělávání mají povinnost se distančně vzdělávat. V takovém případě budou našimi učitelkami osloveni zákonní zástupci těchto dětí a dohodnuta s nimi forma vzdělávání

 

 • Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata za předškolní vzdělávání se hradí.

 

Všichni si přejme, ať tato opatření jsou v případě výskytu Covid 19 účinná a minimalizují tak riziko rozšíření nákazy do celé školy. Naším největším přáním ale je, mít školu plnou zdravých a veselých dětí, abychom mohli prožít nadcházející školní rok všichni spolu v klidu a radosti bez přítomnosti koronaviru.                                                                                           HB

 

—————

Zpět