ZÁPIS 2021

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, SADY PIONÝRŮ, LOVOSICE A STANOVENÁ OPATŘENÍ VZHLEDEM K EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

Zápis do MŠ bude probíhat 03. až 16. května 2021, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců, tedy bezkontaktně, ale uskuteční se v souladu s právními předpisy.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně, ústně do protokolu (v současné situaci není možné) anebo v elektronické podobě. 

Vzhledem k vyhlášeným mimořádným opatřením situace vyžaduje: 

- upřednostnění, pokud je to možné, podání přihlášky vložením do schránky MŠ, umístěné na plotě při vstupu na nádvoří školy nebo zasláním poštou, podáním datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, v krajním případě osobním podáním v MŠ, a to pouze v předem telefonicky nebo emailem dohodnutou dobu s ředitelkou školy 

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání 

• Proběhne formální část zápisu s využitím seznamu dětí, které spadají do školského obvodu MŠ a mají právo na přednostní přijetí do naší mateřské školy (§ 34 odst. 4 školského zákona). 

• Obec (Město Lovosice = zřizovatel MŠ) je povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání přednostně přijímaných dětí (§ 179 odst. 2 školského zákona). Tzn., že nárok na přednostní přijetí mají děti, které před začátkem školního roku (01. 09. 2021) dosáhnou nejméně třetího roku věku (§ 34 odst. 3 školského zákona). Dítě mladší tří let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok (§ 34 odst. 1 školského zákona). 

• Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod mateřské školy, poskytuje této škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu seznam dětí, které mají na předškolní vzdělávání ze zákona nárok a dětí, pro které je vzdělávání povinné. 

• Na základě tohoto seznamu ředitelka školy ověří, zda zákonní zástupci splnili svou povinnost a přihlásili dítě (s trvalým bydlištěm ve školském obvodu spádové školy) k povinnému předškolnímu vzdělávání. 

• Situace, kdy kapacita školy nebude stačit počtu přihlášených spádových dětí s právem přednostního přijetí, budeme postupovat podle předem vytvořených a níže zveřejněných kritérií. 

• V případě nutnosti přímé komunikace se zákonnými zástupci dětí budeme využívat v současnosti běžné nástroje pro distanční komunikaci – telefon, email, datovou schránku. 

 

Mateřská škola přijímá děti k docházce do hlavní budovy v Sadech pionýrů i do detašovaného pracoviště (DP) v Přívozní ulici. Výhradní umístění do DP Přívozní označte v žádosti, přijetí však nelze ve všech případech nárokovat vzhledem k nízké volné kapacitě DP. 

 

Žádosti o přijetí dítěte si můžete vyzvednout osobně bezkontaktně na výdejním místě v budově MŠ Sady pionýrů (vchod do MŠ naproti vrátkům) v provozní době školy, tj. od 06. 00 do 16.00 hodin v pracovní dny a to od pondělí 19. 04. 2021. Formuláře k tisku stáhnete na těchto stránkách v MENU, sekce DOKUMENTY KE STAŽENÍ (Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání + potvrzení lékaře o očkování dítěte) 

 

1) Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou: 

• jméno a příjmení žadatele (= dítěte), 

• datum a místo narození dítěte, 

• místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu), 

• podpis osoby, která žádost podává (= podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje). 

• dále délku docházky dítěte do MŠ – polodenní/celodenní, přičemž výše úplaty za předškolní vzdělávání je v obou případech stejná 

 

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné uvádět: 

• jméno a příjmení zákonného zástupce, 

• místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. 

• čitelnou emailovou adresu a aktivní telefonní číslo 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (rozhodnutí o svěření do péče, pěstounská péče, plná moc v případě hospitalizace zástupce apod.) 

Pro doložení rodného listu platí, že stačí přiložit prostou kopii, stejně tak kopii kartičky pojištěnce, tyto kopie dokladů se stávají součástí spisu dítěte. 

2) Doložení řádného očkování dítěte: 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

Zákonný zástupce dítěte tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklostí ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo v izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení emailem, je možné tuto možnost využít. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí si zákonný zástupce vyžádat potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře. 

Výjimkou jsou již diagnostikované speciální vzdělávací potřeby dítěte (tělesné, mentální postižení, zásadní diety apod.), pak zákonný zástupce doloží k žádosti kopie lékařských zpráv. Přijetí dítěte budeme řešit osobně, vyžádejte si termín konzultace. 

Děti s odkladem školní docházky, které naší MŠ ještě nenavštěvovaly: 

Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení k OŠD. Následně po vyřízení zápisu v základní škole, předá mateřské škole výše uvedeným bezkontaktním způsobem i Rozhodnutí o odkladu školní docházky! 

Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii. 

 

Děti, které dosáhnou do 31. 08. 2021 pěti let, mají povinnost plnit povinné předškolní vzdělávání (dále jen PPV), tzn. docházet do MŠ pravidelně, minimálně v rozsahu 4 hodin denně. Zákonný zástupce dítěte má pak povinnost absenci dítěte v MŠ písemně omlouvat. 

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání! Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (v tomto případě kontaktujte ředitelku MŠ telefonicky)

 

Přidělení registračního čísla, rozhodnutí o přijetí dítěte :

Každá řádně, úplně a čitelně vyplněná žádost o přijetí dítěte bude zaevidována a bude jí přiděleno registrační číslo. Registrační číslo obdrží zákonný zástupce dítěte formou emailové, popř. SMS zprávy, se zpětným potvrzením přijetí zprávy škole. Věnujte proto, prosím, pozornost čitelnému (hůlkovým písmem) vyplnění vaší emailové adresy. 

Dle zákona 500/2004 Sb. Správní řád, rozhodne ředitelka školy ve správním řízení do 30 dnů od posledního dne zápisu o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

Výsledky zápisu do MŠ budou zveřejněny bezejmenně, pouze pod registračními čísly, a to na webových stránkách školy i na úřední desce školy umístěné na plotě MŠ u vstupu na nádvoří. 

V případě přijetí dítěte do MŠ vyhotoví ředitelka následně Rozhodnutí o přijetí dítěte k PV. Dokument bude zástupcům dítěte vydán v termínu, který bude následně sdělen prostřednictvím těchto stránek a to v jednotlivých časech, aby nedocházelo ke kumulaci osob v MŠ, pokud budou pokračovat epidemiologická opatření. 

Případná Rozhodnutí o nepřijetí dítěte se zasílají do vlastních rukou poštou na adresu zákonného zástupce uvedenou v žádosti o přijetí (dopis s modrým pruhem). 

Počet přijatých dětí se odvíjí od počtu volných míst v MŠ k 01. 09. 2021. Při řádném zápisu se počty dětí doplňují do volné kapacity školy. Podání žádosti o přijetí v pozdějším termínu nebo těsně před zahájením školního roku může vést k nepřijetí dítěte z důvodu plné kapacity školy. Žádosti podané po termínu budou posuzovány samostatně. 

Nezapomeňte uvést na formuláři datum podání žádosti a všechny označené kolonky opatřit podpisy/podpisem zákonných zástupců! 

 

Rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí stanovenými vnitřními kritérii: 

 

1.

Dovršení věku 5 let věku dítěte do 31. 08. 2021

= povinná předškolní docházka + odklad školní docházky, děti mají přednost při přijetí

(děti ze spádové i z nespádových oblastí)

 

50 bodů

2.

Dovršení věku 4 let dítěte do 31. 08. 2021 a trvalý pobyt ve spádové oblasti školy

40 bodů

3.

Dovršení 3 let věku dítěte do 31. 08. 2021 a trvalý pobyt ve spádové oblasti školy

30 bodů

4.

Děti mladší 3 let k 31. 08. 2021, narozené 01. 09. 2018 až 31. 12. 2018 ze spádové oblasti školy

20 bodů

5.

Děti starší 3 let sestupně s trvalým pobytem mimo spádový obvod školy

10 bodů

6.

Ostatní děti

  5 bod

Pomocné kritérium

1.

Sourozenec dítěte narozený nejpozději 31. 12. 2018

  5 bodů

 

Děti mladší 3 let přijímané podle bodu 4, budou zahajovat docházku postupně, dle data narození. Datum nástupu dohodne ředitelka se zákonným zástupcem individuálně. 

Spádová oblast Mateřské školy, Sady pionýrů, Lovosice: 

Ulice: Kmochova, Zvonařova, Jabloňová Alej, Vančurova, Švehlova, Turkova, Karla Maličkého, Všehrdova, 28. října, Osvoboditelů, Palackého, Komenského, Tovární, Sady pionýrů, Školní, Václavské náměstí, Kostelní, 8. května, Přívozní, U Stadionu, Zámecká, Zahradní, Třebenická, Máchova, Vrchlického, Jungmannova 

 

Souhrn postupu ke zdárnému podání žádosti dítěte k předškolnímu vzdělávání 

1. Stáhnout z webu a tisknout nebo vyzvednout papírové formuláře v MŠ 

2. Důsledně formulář žádosti o přijetí dítěte vyplnit, doplnit podpisy 

3. Připravit kopii rodného listu a kartičky pojištěnce dítěte 

4. Zajistit potvrzení o očkování dítěte u pediatra 

5. Předat jedním z výše uvedených způsobů dokumenty do MŠ v termínu zápisu 

Následně po skončení zápisu: 

6. Přijmout a potvrdit přijetí registračního čísla 

7. Sledovat výsledky zápisu 

8. V uvedeném termínu vyzvednout v MŠ rozhodnutí o přijetí dítěte a evidenční list k vyplnění, případně převzít rozhodnutí o nepřijetí dítěte poštou 

 

Dále už se na vaše děti budeme jen těšit, určitě se do konce školního roku nebo v průběhu prázdnin, pokud situace dovolí, sejdeme na krátké seznamovací schůzce třeba na školní zahradě nebo budete moci navštívit i budovu školy.                                                                                                                                                                        Hana Bažantová


Kontakt

Mateřská škola, Sady pionýrů, Lovosice

Hlavní budova:
Sady pionýrů 912/43, Lovosice
Detašované pracoviště:
Přívozní 114/2, Lovosice


Tel: 416 532 637
Mob: 736 633 345

1. Zajíčci 730 871 747
2. Myšky 730 871 746
3. Krtečkové 730 871 749
4. Žabky 730 871 748
5. Ježečci 736 633 345
6. Sovičky 730 871 745