ZÁPIS 2019

Zápis do mateřské školy se koná 14. a 15. května 2019

od 9,00 do 11,30 a od 12, 30 do 14, 00 hodin v budově Mateřské školy, Sady pionýrů, Lovosice

K zápisu se dostaví i děti, které začnou navštěvovat mateřskou školu v průběhu školního roku 2019/2020.

U zápisu zákonný zástupce dítěte předloží:

1) rodný list dítěte

2) kartičku pojištěnce (dítěte)

3) doklad o trvalém bydlišti (občanský průkaz)

Mateřská škola bude pro školní rok 2019/2020 přijímat cca 30 dětí. Děti budou přijímány k docházce do hlavní budovy MŠ na adrese Sady pionýrů 912/43 i do detašovaného pracoviště se sídlem v Přívozní ulici 114/2 Lovosice (vedle koupaliště u Zámečku).

Zákonný zástupce oznámí a doloží škole případné již známé důvody k zahájení poskytování podpůrných opatření dítěti, doloží zprávy z odborných vyšetření. Seznámí ředitelku se zdravotním stavem dítěte, v průběhu přijímacího řízení se vzájemně dohodnou na případných potřebných opatřeních (bezlepková dieta, diabetes, alergie apod.) a délce docházky do MŠ.

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí:

Pro děti, které do 31. srpna 2019 dosáhnou věku pěti let, je předškolní vzdělávání POVINNÉ.

Tato povinnost se vztahuje:

- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,

- na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů, - na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo

  přechodně po dobu delší než 90 dnů,

- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, je povinností zákonného zástupce přihlásit dítě ke vzdělávání ve spádové nebo jím vybrané jiné mateřské škole ve vypsaném termínu zápisu. Do jiné, než spádové MŠ, bude dítě přijato v případě volné kapacity této MŠ. Nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání nebo zanedbání péče o povinné vzdělávání je považováno za přestupek, který podléhá podle dalších právních předpisů postihům. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:

1) Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, přičemž přednostně bude dítě tříleté a starší přijato ve spádové mateřské škole.

Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určil zřizovatel školy – Město Lovosice a to v obecně závazné vyhlášce obce.

Školský obvod Mateřské školy, Sady pionýrů, Lovosice tvoří ulice:

Kmochova, Zvonařova, Jabloňová Alej, Vančurova, Švehlova, Turkova, Karla Maličkého, Všehrdova, 28. října, Osvoboditelů, Palackého, Komenského, Tovární, Sady pionýrů, Školní, Václavské náměstí, Kostelní, 8. května, Přívozní, U Stadionu, Zámecká, Zahradní, Třebenická, Máchova, Vrchlického, Jungmannova

2) Zákonný zástupce podá písemnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Formuláře žádosti budou v tištěné formě k dispozici v hlavní budově MŠ Sady pionýrů nebo volně ke stažení na webových stránkách MŠ od 10. 04. 2019. Při vlastním tisku zvolte oboustranný tisk. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce musí doložit originál svého oprávnění dítě zastupovat – (př. rozhodnutí soudu s vyznačením nabytí právní moci)

Zákonný zástupce dítěte mladšího 5 let k 31. 08. 2019 je povinen zajistit potvrzení ošetřujícím lékařem dítěte o řádném očkování, potvrzení nechá zapsat na převzatém evidenčním listu dítěte v MŠ. Povinnost doložit řádné proočkování dítěte neplatí u dětí starších 5 let, tedy u dětí, pro které je vzdělávání povinné. Je však velmi vhodné i tyto děti řádně proočkovat, neboť pro neočkované dítě platí omezení účasti ve škole v přírodě pořádané mateřskou školou, při jejíž realizaci platí jiná zákonná ustanovení, tedy účast dítěte na takovýchto pobytech je podmíněna řádným očkováním.

Podrobné informace o omlouvání absence dítěte v průběhu povinného předškolního vzdělávání obdrží zákonný zástupce při zápisu dítěte do MŠ, na 1. schůzce zákonných zástupců se seznámí se školním řádem.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení, nejpozději do 30 dnů od podání písemné žádosti.

Povinné předškolní vzdělávání se uskutečňuje:

° v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení

° formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech ° po dobu 4 souvislých hodin denně

° začátek povinné doby vzdělávání dítěte je stanoven mezi 07. 00 a 09.00 hodinou

Zákonný zástupce dítěte má možnost po dohodě s ředitelkou školy zajistit dítěti plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte jinou než povinnou formou v mateřské škole:

1) individuálním vzděláváním dítěte (dále jen IV) - toto rozhodnutí oznámí zákonný zástupce dítěte písemně v době zápisu ředitelce školy nebo nejpozději do konce května 2019 (spolu s určením délky individuálního vzdělávání - po převážnou část školního roku nebo celý školní rok) - IV se uskutečňuje bez docházky dítěte do mateřské školy – podrobné informace poskytne ředitelka školy - povinností zákonného zástupce při IV dítěte je zajistit jeho účast u pravidelných ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (dle podmínek stanovených platným školním řádem) - dítě může být vzděláváno doma rodičem nebo jinou osobou

2) vzděláváním v přípravné třídě základní školy

3) ve třídě přípravného stupně základní školy speciální - informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální

4) vzděláváním v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky

Zákonný zástupce musí vždy přijetí dítěte k jiným formám povinného předškolního vzdělávání oznámit ve spádové mateřské škole nejdéle 3 měsíce před zahájením jiné formy předškolního povinného vzdělávání.

Povinné předškolní vzdělávání trvá i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRITÉRIA K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ pro školní rok 2019/2020

1) Dítě 5 leté k 31. 08. 2019 a dítě s odkladem školní docházky

     = povinné předškolní vzdělávání                                                              50 bodů

2) Dítě 3 leté k 31. 08. 2019 a starší

    s trvalým pobytem ve školském obvodu MŠ Sady pionýrů, Lovosice       40 bodů

3) Dítě 3 leté k 31. 08. 2019

    a starší s trvalým pobytem mimo obvod MŠ Sady pionýrů, Lovosice       30 bodů

4) Dítě mladší 3 let k 31. 08. 2019 trvale bytem v obvodu MŠ                     10 bodů

5) Dítě mladší 3 let k 31. 08. 2019 trvale bytem mimo obvod MŠ                  5 bodů                                           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Týká se též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území školského obvodu v Lovosicích. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona

V den, kdy se dostaví zákonný zástupce k zápisu, bude i s dítětem přivítán v 5. třídě mateřské školy (1. patro). Zde má dítě prostor krátce se seznámit s prostředím MŠ společně se zákonným zástupcem dítěte. Při zápisu k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje pořadí podání Žádosti o přijetí, ale rozhodné je pořadí přijímaných dětí dle kritérií. Samotný zápis se koná v kanceláři ředitelky školy a ve sborovně školy. Ředitelka školy přijme písemnou Žádost o přijetí dítěte, ověří potřebné doklady a po krátkém rozhovoru se zástupci dítěte zahájí správní řízení. Zákonný zástupce dítěte obdrží číslo jednací, pod kterým budou uveřejněny výsledky přijatých uchazečů na veřejné listině výsledků zápisu k předškolnímu vzdělávání. Tyto budou vyvěšeny na úřední desce před mateřskou školou a na webových stránkách školy. Další podrobné informace obdrží žadatel v den zápisu do MŠ.

Těšíme se na Vás a Vaše děti.                   H. Bažantová, ředitelka školy


Kontakt

Mateřská škola, Sady pionýrů, Lovosice

Hlavní budova:
Sady pionýrů 912/43, Lovosice
Detašované pracoviště:
Přívozní 114/2, Lovosice


Tel: 416 532 637
Mob: 736 633 345

1. Zajíčci 730 871 747
2. Myšky 730 871 746
3. Krtečkové 730 871 749
4. Žabky 730 871 748
5. Ježečci 736 633 345
6. Sovičky 730 871 745