POKYNY K PROVOZU ŠKOLY v době do konce školního roku

13.05.2020 16:03

Vážení rodiče, potvrzuji rozhodnutí o otevření naší mateřské školy od pondělí 18. května 2020.

ČTĚTE PEČLIVĚ AŽ DO KONCE TATO UPOZORNĚNÍ

Provoz školy prozatím nebude omezen, předpokládáme na základě zjištěného počtu zájemců o předškolní vzdělávání v době pandemie, že v množství prozatím přihlášených dětí budeme schopny zajistit zvýšené hygienické nároky na provoz.

Detašované pracoviště Přívozní je uzavřeno.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo pro mateřské školy na období do konce školního roku pravidla, podle kterých se budeme řídit:

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy
Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky 
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
 
Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola zajistí případnou organizaci pohybu osob před školou
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 
V prostorách mateřské školy
 • Budeme organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne trávit na školní zahradě 
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy. Skupiny dětí se budou intervalově střídat na daných stanovištích.
 • Toalety budou vybaveny mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Úklid a dezinfekce toalet bude probíhat několikrát denně.
 • Zaměstnanci budou při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě a výdeji jídla, likvidaci odpadů atd. používat jednorázové rukavice.
 • Škola má zajištěno dostatečné množství dezinfekce.
 • Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).
 • Úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 • Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy bude nacházet, bude prováděno nejméně jednou denně.
 • Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla). 
 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).
 
 
Při podezření na možné příznaky COVID-19
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud dítě vykáže některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.  Máme a budeme využívat bezkontaktní teploměry k měření tělesné teploty.
 
 
Školní stravování povedeme v běžné podobě - teplá strava
 
 • Před zahájením stravování si každé dítě důkladně umyje ruce.
 • Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 • Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.
 
 
Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny
Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti 
 
 
Při prvním vstupu do školy podepíše zákonný zástupce dítěte tato prohlášení  - viz příloha
 písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
 
 
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.
 
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn. 
 
UPOZORNĚNÍ: čestné prohlášení může podepsat pouze zákonný zástupce dítěte, pokud tedy přivede dítě do MŠ první den docházky jiná osoba, nemůže být dítě do MŠ přijato. Pokud potřebujete zajistit doprovod dítěte jinou osobou, vytiskněte si formulář z přílohy, podepište doma a nechte jej předat jinou osobou v MŠ.

 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ POKYNY PRO VÝJIMEČNÝ PROVOZ MŠ

 

1. Pro zajištění pitného režimu ve zvýšeném hygienickém provozu při „celodenním“ pobytu venku jsme se rozhodli zvolit vlastní lahvičky s pitím – doneste dítěti nápoj nebo prázdnou lahvičku viditelně označenou JMÉNEM DÍTĚTE.

 

2. Sledujte aktuální předpovědi počasí a zajistěte svému dítěti vhodný oděv a obuv na celodenní pobyt venku. Týká se i v případě velmi teplého počasí ochranného krému a pokrývky hlavy proti slunci.

 

3. Všechny zájmové činnosti a akce školy jsou do konce školního roku zrušeny. Připravíme pouze rozloučení s našimi budoucími prvňáčky, o průběhu a termínu vás budeme včas informovat.

 

4. Zajistěte si na příchod do MŠ dostatečný časový předstih, při vstupu do MŠ bude proveden tzv. ranní filtr, kontrola zdravotního stavu dítěte a bude třeba dodržet vstup po jednotlivcích, v 08.00 hodin již budeme sčítat děti.

5. Pro případ výskytu nákazy Covid -19 v průběhu provozu MŠ vybavte od prvního dne své dítě čistou rouškou uloženou v igelitovém sáčku, ponechanou na značce dítěte. V případě podezření na výskyt nákazy ve škole budeme nuceny tyto použít, dítě s nákazou izolovat a dále postupovat dle pokynů hygienické stanice.

 

Děkujeme za dodržení výše uvedených pokynů, za váš zájem o informace i vaši ohleduplnost a zodpovědnost. Spolu to zvládneme.

                                                                                                               H. Bažantová

 
 

 

—————

Zpět